Verksamhetsområden


Brottmål 

Misstänkt för brott 

Du som har delgivits misstanke om brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du kan begära att en viss advokat ska företräda dig och det är då i första hand den du har valt som ska förordnas som din försvarare. Våra advokater har lång erfarenhet av arbetet som offentlig försvarare i såväl stora som mindre ärenden och vid alla typer av misstänkt brottslighet. Vi företräder dig vid förhör, häktningsförhandling och huvudförhandling. Under helger kan någon av våra advokater alltid nås genom vår jourtelefon. I vår roll som offentlig försvarare har vi tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad som sagts i våra kontakter med dig. Vi ser till att dina uppgifter och din inställning kommer fram på ett bra sätt och att dina rättigheter tas tillvara såväl under förundersökningen som inför domstol.

Utsatt för brott 

Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet företräder dig före och under rättsprocessen och hjälper dig att framställa eventuella skadeståndsanspråk. Om du är utsatt för brott kan du begära att en viss advokat eller jurist ska företräda dig och det är då i första hand den som du har valt som ska förordnas. Våra advokater har lång erfarenhet av arbetet som målsägandebiträde vid alla typer av brottslighet. Vi är noga med att lyssna till din upplevelse och att informera dig om dina rättigheter och hur rättsprocessen går till. Vi biträder dig vid rättegång och förhör, ger stöd och råd och ser till att dina rättigheter tas tillvara under hela processen.

Tolk 

Om du inte talar svenska anlitas tolk på ditt språk.

Exempel på brottstyper där vi kan företräda dig:

 • Våldsbrott såsom mord, dråp, misshandel, vållande till kroppsskada eller vållande till annans död.
 • Arbetsmiljöbrott.
 • Människorov, människohandel, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot och grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning.
 • Äktenskapstvång eller vilseledande till tvångsäktenskapsresa.
 • Hemfridsbrott, olaga intrång, kränkande fotografering, olovlig identitetsanvändning, ofredande, intrång i förvar och olaga avlyssning.
 • Sexualbrott såsom våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, sexualbrott mot barn, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst och koppleri.
 • Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap och egenmäktighet med barn.
 • Tillgreppsbrott såsom stöld, snatteri och rån.
 • Bedrägeri, utpressning, häleri och svindleri.
 • Förskingring, trolöshet mot huvudman, tagande av muta och behörighetsmissbruk
 • Oredlighet mot borgenär och bokföringsbrott.
 • Skadegörelse.
 • Mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse och sabotage.
 • Förfalskningsbrott såsom urkundsförfalskning, signaturförfalskning och märkesförfalskning.
 • Mened.
 • Upplopp, uppvigling och hets mot folkgrupp.
 • Barnpornografibrott och olaga våldsskildring.
 • Djurplågeri.
 • Dobbleri.
 • Våld eller hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd.
 • Skyddande av brottsling och främjande av flykt.
 • Narkotikabrott, smugglingsbrott och dopningsbrott.
 • Vapenbrott och brott mot vapenlagen.
 • Skattebrott och försvårande av skattekontroll.
 • Insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan.
 • Trafikbrott såsom grovt rattfylleri.
 • Bidragsbrott.


Alla jurister på advokatbyrån är advokater, vilket innebär att du inte kommer att företrädas av en biträdande jurist.

Affärs- och bolagsrätt

Våra advokater hjälper dig som driver eller är engagerad i ett litet eller medelstort företag med allt från avtalsskrivning till överlåtelser, bildande eller upplösning av bolag, tvister, övertagande och försäljning.

Skadeståndsrätt och tvister

Har du, ditt företag eller din egendom drabbats av skada som orsakats av annan? Du kan då ha rätt till skadestånd för att kompensera för fysisk skada, skada på din egendom eller för att täcka kostnader som uppstått till följd av skadan. Vi företräder dig i tvister mot försäkringsbolag, företag, myndigheter och privatpersoner.

Skatterätt 

Hos oss finns advokater med särskild kompetens och erfarenhet av skattefrågor. Vi hjälper dig och ditt företag i ärenden gällande bl.a. efter- och skönstaxering, processer gällande skattefrågor i förvaltningsdomstol, fastställande av mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter m.m.

Familje- och arvsrätt

I olika skeden i livet, vid giftermål, skilsmässa, separation eller en anhörigs bortgång kan det vara bra att konsultera en advokat i frågor gällande t.ex. äktenskapsförord och samboavtal, bodelning och bouppteckning, testamentsskrivning m.m. Även frågor om umgänge med och underhåll till barn eller vårdnadsfrågor kan uppkomma. Våra advokater hjälper dig med upprättandet av handlingar och i kontakter med myndigheter och domstol m.m. Vi ger råd och vägledning och företräder dig i tvister gällande t.ex. vårdnad om barn.

Arbetsrätt

Är du anställd eller har varit anställd hos en privat eller offentlig arbetsgivare kan vi hjälpa dig med frågor gällande lön, avsked och uppsägning, semester och semesterersättning/semesterlön, omplacering m.m. Våra advokater företräder dig i tvist mot arbetsgivare och vid förhandling i arbetsrättsliga frågor.

Tryckfrihetsrätt

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är två av Sveriges grundlagar. De stadgar att var och en har rätt att uttrycka sig fritt. Tryckfrihetsförordningen gäller i tryckta medier som t.ex. tidningar. Numera har det också blivit vanligt med publicering på Internet. Det finns undantag från tryckfriheten och yttrandefriheten som innebär att det inte är tillåtet att t.ex. förtala eller hota någon. Vi hjälper dig att värna din rätt i tal och skrift och företräder även dig som blivit utsatt för förtal eller hot t.ex. i tryckt skrift eller på Internet.

Fastighetsrätt

När du ska köpa eller sälja en fastighet uppstår ofta frågor kring avtalsskrivande, besiktning, skador, försäkring m.m. Vi företräder dig som privatperson eller ditt företag i ärenden gällande bildande, ägande och upplåtelse av fastigheter eller i tvist gällande t.ex. fel i fastighet. Våra advokater bistår även med råd och hjälp samt företräder dig i tvister gällande hyresrätt, lokalhyra och bostadsrätt.

Mål om LVU, LVM och LPT

LVU (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) och LPT (lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård) är lagar som gäller omhändertagande av en person mot dennes vilja. Lagstiftningen aktualiseras om en person är eller ska bli omhändertagen för vård för att t.ex. förhindra att personen skadar sig själv eller annan. Våra advokater har lång erfarenhet av arbete som offentligt biträde eller ställföreträdare för personer som av olika skäl måste omhändertas. Vi förordnas av förvaltningsdomstol och biträder inför och under processen.

Särskild företrädare för barn

I brottsutredningar där det finns misstanke om att barn har utsatts för brott av en eller båda sina vårdnadshavare kan en särskild företrädare förordnas för barnet. Den särskilda företrädaren förordnas av tingsrätten på begäran av åklagare innan den unge skall förhöras av polis. Den särskilda företrädaren tar tillvara barnets rätt vid barnförhör hos polisen och i en eventuell rättsprocess. Hos oss finns advokater med särskild kompetens och erfarenhet av att företräda barn. Vi har alltid barnets bästa i fokus.