Kostnad & finansiering

Brottmål


I uppdraget som offentlig försvarare eller målsägandebiträde förordnas en advokat av domstolen och det är då staten som står för kostnaden. Du betalar inte själv något arvode till din offentlige försvarare. Om du har en hög inkomst och blir dömd för ett brott kan du i vissa fall behöva betala hela eller en del av försvararkostnaden själv, mer information om detta finns här (länk). Om du blir ålagd att betala hela eller en del av försvararkostnaden betalar du till staten. Timkostnaden för offentlig försvarare och målsägandebiträde framgår av lag.

När vi företräder dig som offentligt biträde/ställföreträdare i mål gällande t.ex. LVM, LVU eller LPT eller när vi förordnas som särskilda företrädare för barn är det staten som står för kostnaderna för vårt biträde.

Om den advokat som förordnas för dig har kontor långt från domstolen (cirka 10 mil) kan du, beroende på aktuell misstanke, behöva betala merkostnaden för advokatens resor i form av tidsspillan och utlägg.

Om du väljer att anlita någon av våra advokater som privat försvarare gäller andra villkor än ovan. Kontakta oss för mer information!

Tvister och civilrättsliga mål


I civilrättsliga mål eller tvister (affärs- eller bolagsrätt, skatterätt, familjerätt, arbetsrätt m.m.) bekostar du själv eller ditt företag kostnaden för vårt biträde. Om du har en hemförsäkring eller en företagsförsäkring kan du ha rätt till rättsskydd för att bekosta ditt ombud, mer information om detta finns här (länk). Om rättsskydd beviljas av ditt försäkringsbolag betalar du eller ditt företag självrisken. Den är normalt 20 - 25% av den totala ombudskostnaden.

Om du har låg inkomst och inte kan få rättsskydd kan du ha rätt till rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Om rättshjälp beviljas i ditt ärende bekostar du rättshjälpsavgiften själv. Avgiftens storlek beror på din inkomst. Mer information om rättshjälp finns här (länk).

Vår timkostnad i civilrättsliga ärenden beror på ärendets omfattning och svårighetsgrad. Vi går igenom rutinerna för vår fakturering när uppdraget antas. Om du vill söka rättsskydd eller rättshjälp hjälper vi dig med din ansökan.