Om advokatbyrån

Om advokatbyrån och dess personal


Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB bildades 1987 av bland andra advokaterna Gunnar Falk, Jan Karlsson, Lars Runeberg och Christer Månson-Schwartz.

1993 anslöt Martin Särman och Johan Ödlund, först som anställda och sedan 1996 som delägare.

Inom advokatbyrån finns en stor samlad erfarenhet efter årtionden av olika uppdrag och av olika slags processer i domstol.

Vi har vårt kontor på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Om verksamheten


Brottmål

Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners är en av landets mest väletablerade advokatbyråer vad gäller brottmål. Samtliga advokater arbetar som offentliga försvarare, privata försvarare och som målsägarbiträden. Vi företräder också bolag i samband med att brottsmisstankar riktas mot bolaget och dess personal. Detta innefattar exempelvis biträde i frågor om företagsbot.

Vi finns regelmässigt med i de största och mest uppmärksammade brottmålen.

Även om advokatfirman arbetar med stora processer tackar vi inte nej till någon klient för att hans eller hennes ärende skulle vara "för litet" eller för obetydligt av någon anledning. Alla som behöver hjälp är välkomna.

Vi gör alltid vårt yttersta för våra klienter. Den som blir misstänkt för ett brott har bara en person som företräder hans eller hennes intressen - sin advokat.

Utöver sedvanlig brottslighet har vi också kompetensen att biträda klienter i utredningar om ekonomisk brottslighet, otillbörlig marknadspåverkan, insiderbrott, bestickning och mutbrott, skattebrott, arbetsmiljöbrott o.s.v.

Tvistemål

Advokatfirman arbetar också med tvistemål. Vi företräder främst privatpersoner och små och medelstora företag. Det är vår ambition att kunna erbjuda privatpersoner och företagare hjälp inom alla rättsområden och med alla sedvanliga juridiska frågor.

Företag kan få hjälp med kontraktsskrivningar, skatteutredningar, affärstvister, arbetsrättsfrågor, tillståndsfrågor, förlikningsförhandlingar liksom processer inför domstol och skiljenämnd i stort sett oavsett vad tvisterna handlar om. Vi åtar oss också uppdrag som skiljemän.

Privatpersoner kan få hjälp med äktenskapsförord, testamenten, bodelningar, arvsfrågor, fastighetsrätt, skadeståndsfrågor, tvister mot försäkringsbolag, personskaderegleringar (whiplash-skador m.m.), hyrestvister, tryckfrihetsfrågor o.s.v. Om tvistefrågor inte kan lösas utomrättsligt biträder advokatfirman vid domstolsprocesser.

Helgjour


Som en särskild service åt våra klienter har vi helgjour. Det innebär att det alltid går att nå oss, exempelvis för akuta frågor, även på helgerna. Vi nås på det vanliga telefonnumret, 08 - 244 355.


Konsumenttvistnämnd


Advokatbyråer har en skyldighet att informera om att konsumenter kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd i händelse av tvist mellan konsument och advokat eller advokatbyrå. Nämnden kan pröva tvister angående tjänst som tillhandahållits konsumenten av advokaten eller advokatbyrån. Detta förutsätter att klienten först har kontaktat den berörda advokaten och diskuterat frågan för att uppnå en lösning i samförstånd. Med konsument förstås i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Adress och kontaktuppgifter:

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Sveriges advokatsamfund, Box, 27321, 102 54 Stockholm
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Hemsida: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden